Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató
Hatályos: 2023. október 25-től

Bevezetés

A Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1., továbbiakban Szolgáltató), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs jogának tiszteletben tartását.

Az Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyfelei és partnerei személyes adatait bizalmasan kezeli, továbbá megtesz minden olyan technikai és szervezési, valamint biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Adatkezelő megnevezése: Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

Adatkezelő levelezési címe: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1

Adatkezelő e-mail címe: titkarsag@csiky.hu, gazdasagi@csiky.hu

Adatvédelmi tisztviselő: -

2. Az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama, valamint a személyes adatok köre

A Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a felhasználókat.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. jelen adatkezelési tájékoztatója összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
 • 2011. Évi CXII törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 1997. Évi CLV. Törvény – Fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2000. Évi C. Törvény – számvitelről (Számv. tv.)
 • 2013. Évi V. törvény – a Polgári törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1998. Évi XIX. Törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • 2001. Évi CVIII. Törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. Tv.)
 • 2003. Évi C. Törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2005. Évi CXXXIII. Törvény – a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.)
 • 2008. Évi XLVIII. Törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

2.1. Jegyértékesítés

Az adatkezelés célja: számlakibocsátás vásárló részére

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései

Kezelt személyes adatok típusa: vásárló neve, lakcíme, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés időtartama: 8 év

Adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. Cikk (1) bek. b, pontja)

2.2. Rendezvények

Látogató tudomásul veszi, hogy az Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. rendezvényein kép-és hangfelvétel készül az eseményről, melyen Látogató is szerepelhet. Az ingyenes rendezvényen való részvétellel Látogató tudomásul veszi, hogy róla kép-és hangfelvétel készülhet, melyet az Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhat, sokszorosíthat, közzétehet, forgalmazhat.

Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása az adott rendezvényen való részvétellel

Kezelt személyes adatok típusa: Látogató kép– és hangmása

Adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig

3. Elektronikus megfigyelőrendszer

A Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett épületekben elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek kihelyezésre. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése az Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft portáján elhelyezett tájékoztatóból ismerhető meg.

A személyes adatok kezelője:

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az épületek területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: vendégek esetében az érintett hozzájárulása az épületbe való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. Évi I. Törvény (Mt.) 11§-a, továbbá a GDPR. 6. Cikk (1) bekezdésének f, pontja, mivel az Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

Kezelt személyes adatok típusa: az épületbe belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában három munkanap (SzVMt. 31§ (3) bek. c, pont)

A felvételek felhasználása

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: az Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. felhatalmazott munkatársai.

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. felhatalmazott munkatársai.

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft

Az Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a)pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése

4. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie (süti)?

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható.

Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

_ga, _gid, _gat: google analytics követő cookie
fr: Facebook cookie
wfvt: session cookie
wordfence_verifiedHuman
NID: Google reklám cookie
_gali:
VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, YSC, GPS: youtube videó link cookie
IDE: doubleclick.net cookie
PHPSESSID: session cookie

5. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdés a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: jegyvásárlás meghiúsulása.

6. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, irányítószám

Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonása

9. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő megnevezése: Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft

Adatkezelő levelezési címe: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1.

Adatkezelő e-mail címe: titkarsag@csiky.hu, gazdasagi@csiky.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

10. Marketing adatbázis

A direktmarketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft kezeli.

Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail
hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelők
saját és partnerei ajánlatainak továbbítása.

Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka, vásárlási szokások, demográfiai adatok, tranzakciós adatok).

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelők és partnerei ajánlatairól.

A direktmarketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

e-mail útján a titkarsag@csiky.hu címen, továbbá postai úton a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft-nak címezve a 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1. címen.

A Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

11. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

12. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog, a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

13. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

14. Az érintett hozzáféréséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, információkhoz hozzáférést kapjon.

15. Helyesbítés joga

A Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

16. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

17. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

18. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

19. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,.

20. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

21. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

22. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

23. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.

Műsoron

Jegyárak

Jegypénztár nyitvatartás: 
A jegypénztár egy órával az első előadás kezdete előtt nyit, és negyed órával az utolsó előadás kezdete után zár.

Információ

A Szivárvány Kultúrpalota Kaposvár ikonikus épülete, országosan védett műemlék, a város kulturális életének egyik jelentős helyszíne, számos rendezvénynek ad otthont.

Kapcsolat

Szivárvány Kultúrpalota

Cím: 7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 1.
E-mail: info@szivarvanykulturpalota.hu
Facebook: www.facebook.com/szivarvanykulturpalota
Telefon: +36-20-316-4841

Online jegyvásárlás: www.szivarvanykulturpalota.hu

Pénztár nyitvatartás: 
A pénztár egy órával az előadás kezdete előtt nyit,
és 15 perccel az előadás kezdete után zár.